Regulamin

 1. Midicentrum jest ośrodkiem edukacyjnym Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przeznaczonym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Zajęcia odbywające się w Midicentrum są bezpłatne.
 3. Z Midicentrum mogą korzystać grupy zorganizowane (szkolne, przedszkolne, świetlicowe i inne), grupy tworzone z osób zgłaszających chęć uczestniczenia w określonych zajęciach (warsztatach, kursach) lub osoby indywidualne.
 4. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych uzgadniają ich opiekunowie z pracownikiem Midicentrum. Liczba uczestników zajęć zorganizowanych w Midicentrum jest ograniczona. Uczestnictwo w zajęciach wymaga rezerwacji z wyprzedzeniem.
 5. Terminy i tematyka zajęć dla grup popołudniowych, tworzonych w Midicentrum, zostaną umieszczone na stronie www.midicentrum.pl, www.bpsuwalki.pl oraz na plakatach. Zapisy indywidualnych osób przyjmują pracownicy Midicentrum.
 6. Opiekun grupy zorganizowanej/uczestnik indywidualny zobowiązany jest telefonicznie lub osobiście   poinformować pracownika Midicentrum o rezygnacji z zarezerwowanego terminu zajęć.
 7. Osoby korzystające z Midicentrum są zobowiązane każdorazowo rejestrować swoją obecność:
  • grupy zorganizowane rejestrują ich opiekunowie,
  • uczestnicy grup warsztatowych tworzonych przez Midicentrum rejestrują się indywidualnie.
 8. Użytkownicy Midicentrum mogą korzystać z komputerów i innego sprzętu tylko w celach informacyjnych  i edukacyjnych.
 9. Stanowiska komputerowe i inny sprzęt należy użytkować zgodnie z zasadami BHP i tylko w obecności pracownika Midicentrum.
 10. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi Midicentrum.
 11. Zabrania się podejmowania samodzielnych prób usuwania usterek i dokonywania napraw.
 12. Opiekunowie grup odpowiadają za narzędzia i materiały udostępnione uczestnikom zajęć i wspomagają pracownika Midicentrum podczas zajęć.
 13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich.
 14. Użytkownicy Midicentrum mają prawo do:
  a. bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów;
  b. bezpłatnego użytkowania na miejscu pomocy dydaktycznych, sprzętu, klocków itp.;
  c. bezpłatnego skanowania dokumentów i kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne płyty CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę mailową – po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Midicentrum.
 15. Użytkownikowi nie wolno:
  • łamać zabezpieczeń systemu komputerowego, instalować innych programów i zmieniać oprogramowania już zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych;
  • korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie, treści pornograficzne, propagujących przemoc, rasizm itp.;
  • ściągać i zapisywać plików, które łamią prawa autorskie, kopiować na dysk twardy danych z serwerów dostępnych w sieci Internet;
  • świadomie wprowadzać wirusów komputerowych do komputerów MultiCentrum;
  • korzystać bez wiedzy i zgody pracownika Midicentrum z własnych urządzeń takich jak: pendrive, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, i z własnych nośników elektronicznych (dyskietki, dyski, CD, DVD);
  • wykonywać czynności powodujących uszkodzenie komputera;
  • opuszczać Midicentrum bez wiedzy prowadzącego zajęcia, bez uprzedniego uporządkowania stanowiska i oddania pracownikowi wypożyczonych materiałów i sprzętu;
  • wynosić poza obręb Midicentrum pomocy dydaktycznych, sprzętu, klocków itp
 16. Uczestnicy zajęć powinni zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom korzystającym z Midicentrum.
 17. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany wyłącznie przez dołączone słuchawki.
 18. W Midicentrum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania innych środków  odurzających, a także spożywania posiłków w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu.
 19. Użytkownicy Midicentrum są zobowiązani wyciszać telefony komórkowe i używać ich tylko w sytuacjach wyjątkowych w sposób nie zakłócający pracy innym użytkownikom.
 20. W Midicentrum obowiązuje pozostawianie kurtek, okryć wierzchnich, toreb/plecaków w wyznaczonych do  tego celu szafkach oraz zmiana obuwia.
 21. W Midicentrum prowadzona jest dokumentacja przebiegu zajęć na nośnikach cyfrowych, w tym np. fotografowanie uczestników i ich prac. Biorąc udział w zajęciach, uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznienie zapisów prac, zajęć i wizerunków uczestników na stronie internetowej Midicentrum, stronie Biblioteki Publicznej, a także we wszelkich materiałach promocyjnych.
 22. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie mogą korzystać z Internetu bez wiedzy i zgody pracownika Midicentrum.
 23. Materiały dydaktyczne udostępniane uczestnikom podczas zajęć są objęte prawami
  autorskimi i podlegają ochronie prawnej.
 24. W wypadku nieprzestrzegania Regulaminu pracownik Midicentrum ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu takiej osoby z zajęć, a także skreśleniu rezerwacji na kolejne zajęcia.